Wednesday 09/14/2011 12:07 pm
Дипломна работа - изисквания @ Критерии при рецензиране на дипломната работа   by zelma

Рецензиране на Дипломна работа

за получаване на образователната и квалификационна степен ‘Магистър’

 

Критерии за оценяване:

1. Целесъобразност на заглавието спрямо темата и тезата на дипломната работа.

2. Недвусмислено дефиниране на изследователския проблем.

3. Ясно и стегнато поставяне на целите на дипломната работа и обекта на изследване.

4. Оправдан избор на прегледа на научната литература, който не е само преразказ на научни трудове, а синтезирани тези, научни постановки и становищата на теоретици и научни работници с оглед на темата и тезата. Методологията за събиране и анализ на емпиричния материал отговаря на целите на изследването и е валидна за целия корпус.

5. Извеждане на теза, която да отговаря на поставените цели, да насочва точно към изследователския проблем и да представлява оригинална интерпретация спрямо досегашните научни разработки в дадената област.  

6. Структурираност на научната разработка – наличие на увод, глави със секции и подсекции, заключение и библиография.

7. Всяка от главите по логически начин и обективно представя илюстративен материал, който доказва тезата и поставените в увода задачи. Заключението не представлява преразказ на уводната част, а е извод от илюстративния материал и отговор на целите от увода, както и на зададената теза.

8. Текстът показва компетентност при изграждане на абзаца на научния текст и демонстрира способността за свързване на изреченията и абзаците в смислено цяло. Владеене на начините за прилагане и изразяване на причинно-следствени връзки и методите за сравнение и съпоставяне, описание, дефиниция, класификация, подбор на уместни примери.

9. Отлично владеене на начините за цитиране. Употребата само на един от стиловете за цитиране—напр. MLA, APA, Harvard Style (AGPS) или Chicago Manual of Style.  

10. Дипломната работа е написана самостоятелно, с коректно цитиране на използваните източници. При доказано плагиатство рецензентът има право да предложи на комисията да постави оценка „слаб”.

11. Дипломната работа е написана грамотно и четливо, без сериозни езикови грешки и използва адекватен научен стил.

12. Дипломната работа поддържа дистанциран и обективен тон.last change: Wednesday 09/14/2011 12:09pm