Saturday 07/14/2012 06:14 pm
Учебен план 2011-2012 @ Учебен план за випуск 2011-2012    by zelma

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т

“СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”

 

Факултет по класически и нови филологии

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 

 

 

Утвърждавам,

 Професионално направление: Филология 

 

Образователно-квалификационна степен: Магистър

......................  

(подпис) Специалност: Английска филология / Френска филология 

 

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Магистърска програма: “ПРЕВОД” 

Професионална квалификация: Магистър по Английска филология

Магистър по Френска филология:  Преводач от английски/френски език/ английски и френски език/ френски и английски език;

 

Форма на обучение: Редовна

  

 

 

Утвърден с протокол   

№ ............... от ..................   

на Академичния съвет 

Програмата предлага три семестъра обучение на преводачи. Тя позволява

вътрешно профилиране в три области:

1) Двуезични преводачи (с английски и френски език) – (А.);

2) Едноезични преводачи (с английски или с френски език)

Студентите от първия профил следва да включат в своята програма избираеми дисциплини на двата езика и магистърската дипломна работа да изследва материал на двата езика.

Студентите имат възможност да се насочат към устен превод или към специализиран писмен превод, в рамките на избираемите дисциплини.

 

 

ПРИЕМ

 

Приемният изпит се провежда в две части. Първата се състои в писмен изпит от английски на български или от френски на български (кандидатите с двата езика полагат изпити по превод от двата езика) на публицистичен текст със социална проблематика. Разрешено е ползването на речници. Успешно издържалите писмения изпит (с Мн. добър 4.50) се допускат до устен изпит, който проверява общата култура и говорните умения на кандидатите. Общият успех от писмения и устния изпит да бъде най-малко Мн. добър 4.50.

 

 

Допълнителни условия за прием:

 

  • Кандидатите, които не са завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър” на специалността Английска/Френска филология трябва да представят удостоверение за много добро владеене на английски и/или френски език (писмено и говоримо).

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

валиден от випуск 2011/2012 г.

 

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

ПРОВЕРКА

БРОЙ

КРЕДИТИ

I

Задължителни дисциплини:

75

5

изпити: 3

 т. о.: 1

18

 

Теория на превода – І ч.

доц. д-р Елена Метева

15

1+0

И-1

4

+ курсова работа

 

Съпоставително езикознание 

(английски-български + френски-български)

Доц. д-р Христо Стаменов

Проф. дфн Силвия Ботева

30

2+0

И-1

6

+ курсова работа

 

Езикова култура – І ч.

Доц. д-р Ангел Ангелов

15

1+0

И-1

4

+ курсова работа

 

Бази данни и превод

доц. д-р Весела Генова

15

1+0

Т. о.-1

4

+ 1 за курс. работа

I

Избираеми дисциплини:

60

5

изпити:

т. о.: 

Мин. 12

 

Превод на обществено-политически текстове – І ч. (английски + френски)

Проф. д-р Стоян Атанасов

Гл. ас. Ралица Мухарска

30

2+0

И-1

4

 

Превод на художествени текстове – І ч. (английски + френски )

 Гл. ас. д-р Мария Пипева

Доц. д-р Ирена Кръстева

30

2+0

И-1

4

 

Превод на юридически текстове

(английски + френски)

Гл. ас. д-р Георги Няголов

Гл. ас. д-р Маргарита Руски

30

2+0

И-1

4

 

Преводна рецепция на англоезична литература – І ч.

Проф. дфн Александър Шурбанов

(не се предлага за 2012-2013)

15

1+0

И-1

4

+ курсова работа

 

Превод на икономически текстове

(английски)

Гл. ас. д-р Георги Няголов

30

2+0

И-2

4

 

Синхронен превод – І ч.

(английски-български)

Ст. ас. Цветан Пеневски

30

2+0

Т. о.-1

4

 

 

Синхронен превод – І ч.

(френски-български)

Станимир Делчев

30

2+0

Т. о.-1

4

 

 

Консекутивен превод – І ч.

(английски-български)

Хон. ас. Петя Ненова

30

2+0

Т. о.-1

4

 

 

Консекутивен превод – І ч.

(френски-български)

Станимир Делчев

30

2+0

Т. о.-1

4

 

 

Превод на технически текстове – І ч.

(английски-български)

Проф. д-р Боян Алексиев

30

2+0

И-1

4

 

 

 Превод на технически текстове – І ч.

(френски-български)

Илияна Игнатова

30

2+0

И-1

4

 

 

Практически английски език – І ч.

Ас. Любина Гагова

30

2+0

И-1

2

 

Практически френски език – І ч.

Ас. Малинка Велинова

30

2+0

И-1

2

 

Превод на типова документация

(френски- български)

Станимир Делчев

30

2+0

И-1

4

 

 

Превод на медицински текстове

от английски на български ез.

Хон. ас. д-р Татяна Нинова

30

2+0

И-1

4

 

 

Превод на медицински текстове

от френски на български ез.

Гл. ас. Симеон Ласкаров

30

2+0

И-1

4

 

 

Стилистични регистри и превод

(английски + френски)

Доц. д-р Зелма Каталан

Доц. д-р Асен Чаушев

30

2+0

И-1

4

 

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

ПРОВЕРКА

БРОЙ

КРЕДИТИ

II

Задължителни дисциплини:

 

90

6

изпити: 4

 т. о.: - 

18

 

Културна англоезична/френскоезична традиция и съвременни текстове

Проф. д-р Евгения Панчева

Проф.. д-р Татяна Стойчева /

Проф. д-р Стоян Атанасов

30

2+0

И-2

6

+ 1 за курс. работа

 

Теория на превода – ІІ ч.

доц. д-р Елена Метева

15

1+0

И-2

4

 

Езикова култура – ІІ ч.

Доц. д-р Ангел Ангелов

15

1+0

И-2

4

+ курсова работа

 

Софтуер и превод

доц. д-р Весела Генова

30

2+0

И-2

4

 

II

Избираеми дисциплини:

60

5

изпити: 3

Мин. 12

 

Превод на обществено-политически текстове – ІІ ч. (английски + френски)

Проф. д-р Стоян Атанасов

Гл. ас. Ралица Мухарска

30

2+0

И-2

4

 

Превод на художествени текстове – ІІ ч. (английски + френски )

Гл. ас. д-р Мария Пипева

доц. д-р Ирена Кръстева

30

2+0

И-2

4

+ курсова работа

 

Европейски институции и политики

доц. д-р Весела Генова

30

2+0

И-1

4

+ 1 за курс. работа

 

Превод на икономически текстове

(френски)

Любен Леков

30

2+0

И-2

4

 

Преводна рецепция на англоезична литература – ІІ ч.

Проф. дфн Александър Шурбанов

(не се предлага за 2011-2012)

15

1+0

И-2

4

+ курсова работа

 

Англоезична хуманитаристика и превод

Доц. д-р Корнелия Славова

30

2+0

И-2

4

+ 1 за курс. работа

 

Лексикология

(английски + френски )

Доц. д-р Асен Чаушев

30

2+0

И-2

4

+ 1 за курс. работа

 

Синхронен превод – ІІ ч.

(английски-български)

Ст. ас. Цв. Пеневски

30

2+0

Т.о.-2

4

 

 

Синхронен превод – ІІ ч.

(френски-български)

Станимир Делчев

30

2+0

Т.о.-2

4

 

 

Консекутивен превод – ІІ ч.

(английски-български)

Хон. ас. Петя Ненова

30

2+0

Т.о.-2

4

 

 

Консекутивен превод – ІІ ч.

(френски-български)

Ст. Делчев

30

2+0

Т.о.-2

4

 

 

Филмов превод и субтитри

от английски/френски на български ез.

Хон. ас. Гергана Стойчева

30

2+0

И-2

4

 

 

 Превод на технически текстове – ІІ ч.

(английски-български)

Проф. д-р Боян Алексиев

30

2+0

И--2

4

 


 Превод на технически текстове – ІI ч.

(френски-български)

Илияна Игнатова

30

2+0

И-2

4

 

 

Стихотворен превод

(английски-български)

Проф. дфн Александър Шурбанов

15

1+0

И-2

4

 

 

Стихотворен превод

(френски-български)

Проф. дфн Паисий Христов

30

2+0

И-2

4

 

 

Творческо писане

(английски-български)

Гл. ас. Мария Димитрова

30

2+0

Т. о.

4

 

Практически английски език – ІІ ч.

Ас. Любина Гагова

30

2+0

И-2

2

 

Практически френски език – ІІ ч.

Ас. Малинка Велинова

 

30

2+0

И-2

2

СЕМЕСТЪР

ДИСЦИПЛИНА

ХОРАРИУМ

общ седм.

ПРОВЕРКА

БРОЙ

КРЕДИТИ

IIІ

Задължителни дисциплини:

60

4

изпити: -

 т. о.: 2 

15

 

Подготовка на магистърска дипломна работа

Проф. д-р Стоян Атанасов

30

2+0

Т. о.

4

 

Стаж по превод

 

30

2+0

Т. о.

4

 

Управление на преводаческата дейност

Доц. д-р Зелма Каталан

 

30

2+0

Т. о.

4

 

Преводачески проект-симулация

Доц. д-р Весела Генова

 

15+15

1+1

Т. о.

3

 

 

Начин на завършване на обучението:

 

 

Защита на дипломна работа – 15 кредита

 

 

 Първа държавна сесия: м. април Втора държавна сесия: м. октомври 

 

 
 

Забележки:

 

1) Съотношението между сбора от кредитите от задължителните и сбора от кредитите от избираемите дисциплини през първите два семестъра е съответно 18 към 12 кредита.

2) Обучението в третия семестър предвижда само задължителни дисциплини, от които студентите набират 15 кредита, а другите 15 се получават от успешна защита на магистърската работа.

3) Студентите избират темата и научния ръководител на магистърската си работа най-късно един месец след началото на третия семестър на обучение.

4) Занятията ще формират преводачески умения главно от

 чуждия към родния език, съгласно установените критерии в

 европейските институции. Устният превод ще бъде

 двупосочен: от чужд към роден език и обратно.

 

 

 

 

Ръководители на програмата:

 

Доц. д-р Зелма Каталан и  доц. д-р Весела Генова

Катедра „Англицистика и Катедра по Романистика  

Американистика” e-mail: vessela@intech.bg

e-mail: zelmacat2@yahoo.com тел. : 93 08 347

тел. : 93 08 471

 

 

 

 

vlast change: Saturday 07/14/2012 06:16pm